Четвърта Национална конференция на бакалавър фармацевтите в България

На 28 и 29 октомври 2017г. в гр.Пловдив в залата на хотел Интелкоп ще се проведе Четвърта Национална конференция на бакалавър фармацевтите в България ,в рамките на която ще се проведе и  редовно отчетно изборно събрание

При следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на сдружението през периода 2014 - 2017 г.
Проект за решение: ОС приема отчета на УС и КС за периода 2014- 2017г.
2. Избор на нов управителен съвет и контролен съвет .
Проект за решение : ОС избира нов управителен и контролен съвет
3. Избор на нови Комисия по образование и Комисия по етиката.
Проект за решение: ОС избира нови Комисия по образованието и Комисия по етика.
4. Разни.

Регистрацията на членовете на делегатите  или техните пълномощници за участието в работата на Общото събранието започва в 11.00 часа и ще приключи в 11.30 часа на28.10.2017
При липса на кворум, Общото събранието ще се проведе един час по-късно, на същото обявено място и при същият дневен ред, независимо от броя на членовете.

12.09.2017г. Управителен Съвет на НСБФБ