Законодателство

Стратегия за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 г

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г

Наредби

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба № 29 за условията и реда за организация на работата в дрогерията

Наредба №34 за придобиване на специалност

Закон эа храните

Закон эа храните

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравното осигуряване

Закон за обществените поръчки

Закон за обществените поръчки

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Закон за здравето

Закон за здравето

Закон за защита на потребителите


Закон за защита на потребителите

Закон за медицинските изделия

Закон за медицинските изделия

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина